Гаранция


ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Тази гаранция на ЕтерОйлс важи допълнително към предоставените на Купувача законови права (отговорност за недостатъци/ гаранция) срещу Продавача и не ги ограничава. Повече информация за законовите Ви права при покупката на уреда можете да намерите в секция IX. по-долу.  

I. Валидност на гаранцията 

Гаранцията на ЕтерОйлс важи за всички уреди, които се предлагат в сайта https://etheroils.com

II. Лице, предоставящо гаранцията 

Дружеството, предоставящо гаранцията, е ЕтерОйлс ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 206479335, със седалище и адрес на управление в гр. Пазарджик, ул. Дунав 6 наричано по-долу „ЕтерОйлс“. 

III. Срок и начало на гаранцията на ЕтерОйлс 

1. Гаранцията на ЕтерОйлс се дава за срок от 24 месеца (гаранционен срок).
2. Гаранционният срок започва да тече от момента на продажбата на уреда от Купувача, който го е закупил с цел първо пускане в експлоатация. Ако датата на продажбата не е посочена в гаранционната карта, за такава се счита датата на плащане съгласно разписката, фактурата за закупуване на уреда или платежен документ за плащането й по банков път.
3. При извършване на услуга по гаранцията на ЕтерОйлс гаранционният срок не се подновява или удължава.  

IV. Условия за гаранцията на ЕтерОйлс 

ЕтерОйлс дава своята гаранция, ако доказуемо са изпълнени следните условия: 
1. Уредът е закупен за първи път от ЕтерОйлс или от оторизиран от ЕтерОйлс търговец и закупуването е станало само на територията на валидност на гаранцията.
2. Уредът се използва само в територията на валидност на гаранцията на ЕтерОйлс.
3. При ползване на гаранционна услуга на сервизните специалисти на ЕтерОйлс трябва да бъдат представени тези гаранционни условия и разписка от закупуването на уреда.
4. С изключение на описания в т. 3 случай, гаранцията на ЕтерОйлс не може да бъде прехвърлена върху друг уред.  

V. Съдържание и обхват на гаранцията на ЕтерОйлс 

1. Дефекти на уреда, възникнали през гаранционния срок, за които може да се докаже, че са в резултат на недостатъци в материала или при производството, ще бъдат безплатно отстранявани от сервиза на ЕтерОйлс.
2. Гаранцията на ЕтерОйлс не покрива претенции срещу ЕтерОйлс, излизащи извън отстраняването на дефекти. ЕтерОйлс не поема отговорност за последващи (непреки) вреди.
3. Ако ремонтът е икономически неизгоден или невъзможен, притежателят на дефектния уред ще получи нов идентичен или подобен (заместващ) уред срещу връщане на дефектния. В този случай оставащият гаранционен срок на ЕтерОйлс се прехвърля върху новия уред.
4. Това, което притежателят на уреда е получил от продавача при предявяване на законовите си гаранционни претенции (отговорност за дефекти, гаранция), ще бъде приспаднато като услуга от гаранцията на ЕтерОйлс.

VI. Изключения и невалидност на гаранцията на ЕтерОйлс 

1. Изключени от гаранцията на ЕтерОйлс са дефекти или недостатъци на уреда, които се дължат на:
a) Неспазване на инструкциите за ползване и/ или ръководството за експлоатация, неправилно поставяне и/ или неправилно свързване, използване не по предназначение, неправилно обслужване или натоварване, както и естествено износване. 
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С ИНСТРУКЦИЯТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА! 
b) Външни въздействия като напр. транспортни повреди, повреди вследствие на блъскане, удар, климатични влияния или други природни въздействия или неизправности в захранващата мрежа.
c) Ремонт и промени по уреда, които не са извършени от сервизния отдел на ЕтерОйлс или оторизирана от него сервизна фирма.
d) са ползвани препарати за почистване на уреда, които на са одобрени от ЕтерОйлс 
2. Гаранцията на ЕтерОйлс става невалидна и ако има поправки или промени върху гаранционната карта, разписката или фактурата и има несъответствие между документите и самата стока или табелата с техническите данни или номерът на уреда са отстранени, манипулирани или направени нечетливи или ако в уреда са вградени части от друг производител - независимо от кого са направени тези промени. 
3. Когато ЕтерОйлс или сервизен партньор на ЕтерОйлс установи, че се касае за неоснователно подадена рекламация, клиентът дължи такса за диагностика и транспорт съгласно действащ ценоразпис.  

VII. Давност 

Произтичащи от гаранцията на ЕтерОйлс претенции за предявен в срока на гаранцията дефект се погасяват с изтичане на 6 месеца. Давностният срок започва да тече от момента на откриване на дефекта. 

VIII.  Предявяване на рекламация 

1. Лицето, пред което се предявява търговската гаранция (рекламацията) е ЕтерОйлс ЕООД. 
2. При подаване на рекламация задължително трябва да съобщите серийния номер на уреда и да разполагате с настоящата гаранционна карта, както и с платежен документ за покупката - фактура или разписка.   
3. Преди да подадете рекламация пригответе гаранционната карта и разписката (фактура) и се запознайте с гаранционните условия, след което се обадете на следния телефон за цялата страна, на цената на един градски разговор: 
0885047370
4. Рекламации се приемат в работни дни от 09:00 до 18:00, събота и неделя от 09:00 до 14:00; Ако не успеете да се свържете, оставете съобщение и ние ще Ви се обадим или изпратете рекламацията си на ел. поща: support@etheroils.com.

IX. Права на Купувача по ЗЗП

Независимо от настоящата търговска гаранция, предоставена от производителя,  продавачът отговаря за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите (редакция към ДВ бр.52/20202 г.):

Чл. 112.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. 
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 
1.  стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 
2.  значимостта на несъответствието; 
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. 

Чл. 113. 

(1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. 
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя.  Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. 
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. 

Чл. 114.

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. 
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. 
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. 

Чл. 115. 

(1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. 
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. 
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.